พันธกิจ


000035.JPG

พัฒนาองค์ความรู้พุทธธรรมจากแก่นสาระเดิมให้ร่วมสมัยและเชื่อมโยงให้เข้ากับโลกปัจจุบัน สามารถหาจุดร่วม (common ground) ระหว่างแก่นพุทธธรรมจากสังคมพุทธในที่ต่างๆ จากทั่วโลก เพื่อนำมาสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุด

พัฒนาองค์ความรู้พุทธธรรมและเผยแผ่สู่สังคมร่วมสมัย โดยก้าวข้ามเปลือกพิธีการแบบเดิมผ่านการหลอมรวมเนื้อหาสาระจากแก่นพุทธธรรม และสื่อสารไปสู่คนรุ่นใหม่ให้เกิดการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเป็นการต่อยอดให้พุทธธรรมเป็นต้นทุนทางจิตวิญญาณ ต้นทุนทางวัฒนธรรม และต้นทุนทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแผ่ขยายองค์ความรู้ธรรมจากสังคมไทยให้ไปสู่สังคมโลก รวมถึงเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการภาวนาที่จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาให้สมดุลกับศรัทธาที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย โดยยังคงไว้ซึ่งแก่นพุทธธรรมที่มีหลักจากพระไตรปิฏกเป็นเครื่องรับรอง 

พัฒนาองค์ความรู้พุทธธรรมโดยการปรับภาพลักษณ์ธรรมะให้เนื้อหาสาระสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของบทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยการประยุกต์วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตร์แขนงต่างๆ และผสมผสานให้เข้ากับหลักการภาวนา รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เน้นการภาวนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตใจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง