มูลนิธิปัจจยา 

เคลื่อนคงธรรมนำสมัย

มูลนิธิปัจจยาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพุทธธรรมจากแก่นสาระเดิมให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย
ในการเคลื่อนนำพุทธธรรมเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ เพื่อเป็นการสืบต่อพุทธธรรมคำสอนให้คงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยต่อไป


DSC00646_web.jpg

ความเป็นมาและวิสัยทัศน์

มูลนิธิปัจจยาก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานของคนรุ่นใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ในสังคม ที่แลเห็นประโยชน์การเข้าถึงแก่นสาระเดิมของพุทธธรรม โดยเฉพาะการปรับประยุกต์ภาพลักษณ์วิธีการสื่อสารให้เข้ากับสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สืบเนื่องมาจากปัจจุบันที่ธรรมะในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้กลายเป็นเพียงเปลือกพิธีกรรม และไม่สามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแต่ก่อน ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังคงขับเคลื่อนไป

การเชื่อมโยงนำเอาแก่นพุทธธรรมและวิธีการเผยแผ่ธรรมะจากสังคมพุทธในที่ต่างๆ จากทั่วโลกมาเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจ เพื่อปรับประยุกต์องค์ความรู้พุทธธรรมให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้กับวิถีชีวิตและสถานการณ์ร่วมสมัย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้ต้นทุนทางพุทธธรรม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางจิตวิญญาณ เพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับยุคสมัยอย่างแท้จริง